Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MODEVAKSCHOOL MODEFABRIQUE

Modevakschool Modefabrique, hierna te noemen Modefabrique, op leslocatie: Koningsvaren 1, gevestigd in Valkenswaard. Modefabrique is ingeschreven bij de KVK onder nummer 51850982 en heeft de volgende algemene voorwaarden opgesteld, waarmee de deelnemer zich bij inschrijving van een cursus/opleiding of aanmelding workshop/naailes akkoord verklaart.

 1. Contactmogelijkheden: Hilde Hagenaars, Koningsvaren 1, 5552 EA Valkenswaard, email: Info@modefabrique.nl
 2. De docent van Modefabrique is buiten de lesuren om bereikbaar per telefoon (telefoonnummer is op te vragen per email), Whatsapp en/of mailbericht. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, is een Whatsapp of email-bericht het beste alternatief. We streven ernaar om op werkdagen binnen 48 uur te reageren op het bericht.
 3. Aanmelding:
  1. Aanmelding voor de naailes, cursus of opleiding geschiedt door middel van het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
  2. In het geval van een cursus of opleiding geldt tevens dat het inschrijfformulier ondertekend wordt. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier èn betaling van het inschrijfgeld / aanbetaling is de inschrijving definitief en accepteert de inschrijver de algemene voorwaarden te vinden op de website.
  3. Bij de aanmelding van een workshop geldt de betaling van de workshop als inschrijving en tevens bevestiging van accepteren van de algemene voorwaarden.
  4. Bij de aanmelding van naailessen geldt het inschrijvingsformulier als bevestiging van accepteren van de algemene voorwaarden.
  5. Indien zich voor een cursus of opleiding meer deelnemers aanmelden dan kunnen worden geplaatst wordt de volgorde van aanmelding aangehouden. De volgende aangemelde persoon wordt een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.
  6. Modefabrique behoudt het recht om bij onvoldoende inschrijvingen (bij minimaal 4 aanmeldingen) de cursus of opleiding te annuleren tot 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag.
 4. Betaling cursus/opleiding:
  1. Na het invullen van het inschrijfformulier, dient men de aanbetaling binnen 14 dagen te betalen. Na aanvang van de eerst opleidings- / cursusdag ontvangt u een factuur met de gehele kosten, minus de aanbetaling. 
  2. Na ontvangst van het inschrijfgeld/aanbetaling wordt de deelnemer definitief toegelaten tot de cursus of opleiding, tenzij er geen plaats meer is, dan wordt in overleg met de cursist een latere startdatum besproken. Indien de cursist dan (voorlopig) afziet van de aanmelding, wordt het inschrijfgeld binnen 14 dagen teruggestort.
  3. De opleidingen zijn volgens het niveau of diploma’s die behaald zijn bij Modevakschool Nationaal. Het niveau van de cursus is even hoog, maar krijgt minder aanbod dan bij de opleiding. Het is mogelijk om na het volgen van de cursus over te stappen op de opleiding, de kennis en opdrachten die opgedaan zijn vanuit de cursus kunnen worden gebruikt bij de opleiding.
  4. Niet tijdige betaling van het bedrag van de cursus of opleiding geeft Modefabrique het recht om de inschrijving te laten vervallen. De annuleringsregeling in artikel 7 treed dan in werking.
  5. Bij het intrekken of het in gebreke blijven van betaling en/of niet nakoming van enig ander uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal het verschuldigde bedrag van de jaarlijkse opleiding in het geheel opeisbaar zijn.
  6. Eventuele incassokosten worden bij de wanbetaling verhaald op de deelnemer.
  7. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het volledige lesgeld voor de opleiding waar je voor hebt ingeschreven, blijft te allen tijde bestaan. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd
  8. Modefabrique behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen.
  9. Modefabrique behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen indien niet alle overeengekomen betalingsverplichtingen zijn voldaan. De financiële verplichtingen blijven echter onverminderd van kracht.
  10. Modefabrique behoudt zich het recht voor om na één officiële waarschuwing een deelnemer tussentijds van de opleiding te verwijderen indien Modefabrique van mening is dat zijn/haar gedrag in strijd is met de belangen van de opleiding of de deelnemer(s). De financiële verplichting van de deelnemer blijft echter onverminderd van kracht.
  11. De cursussen worden voor het hele jaar vooruit betaald, en kunnen tussentijds niet worden opgezegd.
  12. De opleiding is per half jaar opzegbaar, uiterlijk een maand van te voren op te zeggen. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het halfjaarlijkse lesgeld ten allen tijden bestaan. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.
 5. Betaling naailessen:
  1. De betaling van de naailessen dienen uiterlijk voor de eerste les van de komende maand te worden betaald.
  2. Bij de naailessen is een opzegtermijn van 1 maand van kracht. 
  3. Modefabrique behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen.
  4. Modefabrique behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen indien niet alle overeengekomen betalingsverplichtingen zijn voldaan. De financiële verplichtingen blijven echter onverminderd van kracht.
  5. Eventuele incassokosten worden bij de wanbetaling verhaald op de deelnemer.
  6. Modefabrique behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen.
  7. Modefabrique behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lessen indien niet alle overeengekomen betalingsverplichtingen zijn voldaan. De financiële verplichtingen blijven echter onverminderd van kracht.
  8. Modefabrique behoudt zich het recht voor om na één officiële waarschuwing een deelnemer tussentijds van de opleiding te verwijderen indien Modefabrique van mening is dat zijn/haar gedrag in strijd is met de belangen van de opleiding of de deelnemer(s). De financiële verplichting van de deelnemer blijft echter onverminderd van kracht.
  9. Tijdens de basisschool-vakanties van regio zuid en juli & augustus worden geen lessen gegeven. Alleen juli en augustus worden niet in rekening gebracht. Een overzicht van de vakanties staat op de website www.modefabrique.nl. Het maakt niet uit of je in de oneven of weken les hebt, we proberen het aantal lessen wat je mist door de vakanties gelijk te houden bij beide groepen.
  10. Wil je stoppen met de naailes, dan is de opzegtermijn 1 maand, uiterlijk op te zeggen op de 1e les van de maand. Dit geldt eveneens als je de frequentie van de naailes wilt verminderen van wekelijks naar om de week.
  11. Wil je de frequentie van de naailes vermeerderen van om de week naar wekelijks, zal er gekeken moeten worden naar de snelst mogelijk beschikbare plek in de lessen.
 6. Eisen toegang tot examens voor de opleidingen:
  1. Alleen bij goedkeuring van de gemaakte examenopdrachten, die voldoen aan de door Modevakschool Nationaal opgestelde eisen voor de desbetreffende examens, krijg je het recht om je op te geven voor de examendag.
  2. Twee weken voor de aanvang van de examen dag dienen alle examenopdrachten in bezit te zijn van Modefabrique. Deze worden beoordeeld of ze voldoende zijn om deel te nemen aan de examendag. Is het niveau onvoldoende, wordt de deelname aan het examen geannuleerd. Het examengeld wordt niet terugbetaald.
 7. Annuleren na inschrijving cursus/opleiding:
  1. Indien de deelnemer de deelneming aan de cursus/opleiding wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: tot 4 weken voor aanvang mag kosteloos worden geannuleerd. Binnen 4 weken voor aanvang wordt 25% en binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het lesgeld van de eerste cursus/opleidingsdag in rekening gebracht. Wordt binnen 1 week voor aanvang van de opleiding geannuleerd dan wordt 100% van het lesgeld voor de eerste cursus/opleidingsdag in rekening gebracht, dan wel het reeds voldane lesgeld niet gerestitueerd.
  2. Binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding, zonder enige opgaaf van redenen, worden geannuleerd. 
  3. Indien een deelnemer wegens ziekte of wegens zwaarwegende omstandigheden de opleiding niet langer kan volgen, mag de deelnemer na het overhandigen van een doktersverklaring of medisch afschrift de opleiding in een opvolgende cyclus voortzetten zonder meerkosten.
  4. Annuleringen dienen schriftelijk (persoonlijk afgegeven of aangetekend per post) of per email te worden verzonden aan Modefabrique, Koningsvaren 1, 5552 EA Valkenswaard
  5. In geval van restitutie hanteert Modefabrique een terugbetalingstermijn van 14 dagen.
 8. Geheimhouding:
  1. Door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
  2. Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. De door u verstrekte persoonlijke informatie wordt alleen door en voor de Modefabrique gebruikt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook.
 9. Eigendom/copyright:
  1. De boeken die gebruikt worden voor de cursussen en opleidingen van Modevakschool Nationaal staan geregistreerd bij het BBIE-depot. Geen enkele pagina van de boeken mogen worden vermenigvuldigd of nagemaakt door middel van kopie, internet of welke andere wijze dan ook. Deze boeken zijn eigendom van Lyanne van den Broek, Modevakschool Nationaal.
  2. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.
 10. Aansprakelijkheid:
  1. De deelnemer is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. Modefabrique is gevrijwaard van schade die door de deelnemer is veroorzaakt en waardoor Modevakschool Nationaal op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
  2. Modefabrique stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van de deelnemer. 
 11. Klachtenregeling:
  1. Modevakschool Modefabrique probeert onderwijs te geven van een gedegen kwaliteit. Mocht er, ondanks alle zorg die aan het onderwijs is besteed, toch onvrede ontstaan, dan verzoeken we de cursist allereerst hierover contact op te nemen met de docent zelf en de eigenaar van de modevakschool. Dit kan alleen schriftelijk. Klachten kunnen worden aangemeld via een email info@modefabrique.nl  t.n.v. Hilde Hagenaars.
  2. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
  3. Binnen 1 week ontvangt u een ontvangst bevestiging van u klacht.
  4. Binnen 4 weken proberen we tot een oplossing te komen, is het noodzakelijk dat het termijn moet worden verlengt hoort u dat binnen de 4 weken.
  5. Hierbij wordt medegedeeld wat de reden is van de vertraging en wordt eveneens aangekondigd binnen welke termijn de klager uitsluitsel kan verwachten.
  6. De klacht wordt geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.
  7. Mochten de partijen de onvrede niet samen kunnen oplossen, dan kan de klager zich richten tot een onafhankelijke derde, Karin Hannink email: info@modevakschoolkarin.nl. Het oordeel van Karin Hannink is bindend. Eventuele consequenties worden door Modefabrique zo snel mogelijk afgehandeld. Hierover zal contact worden opgenomen met de andere partij.
 12. Gebruiksrecht voor publicitaire doeleinden:
  1. Modefabrique zal van al datgene, dat door de deelnemer in het kader van opdrachten tijdens de opleiding wordt vervaardigt, gebruiksrecht krijgen voor publicitaire doeleinden, in de breedste zin des woord. Na afronding van de opleiding behoudt Modefabrique dit recht. Uiteraard indien gewenst met behoud van privacy.
  2. De deelnemer draagt hierbij het persoonlijk portretrecht over aan Modefabrique, in geval er film- en/of fotoreportages worden gemaakt tijdens de opleidingsperiode/bij Modefabrique, ten behoeve van promotie van Modefabrique, dit overgedragen recht blijft geldig na afronding van de studie. Indien u onherkenbaar gemaakt wil worden, laat u dit voorafgaand aan de opleiding of ten tijde van de opnames weten, dit is uiteraard mogelijk. Indien u niet heeft laten weten, gaat Modefabrique ervan uit dat het onherkenbaar maken niet nodig is.